plakat.png

 

 

MEDIALNE WYZWANIA CZASU WOJNY
MEDIA–INFORMACJA–DEZINFORMACJA–PROPAGANDA

MEDIA CHALLENGES OF THE WAR TIME
MEDIA–INFORMATION–DISINFORMATION–PROPAGANDA

Termin konferencji: 18 listopada 2022 r., 9.00-15.30 Miejsce konferencji: Platforma MS TEAMS, formuła online
Adres organizatora: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Date of the conference: 18th of November 2022, 9.00-15.30 Place of the conference: MS TEAMS platform, online formula
Organizer`s address: University of Bielsko-Biała, 43-309 Bielsko-Biała Willowa 2 Street

 

PROGRAM KONFERENCJI-WERSJA ROZSZERZONA/CONFERENCE PROGRAM - EXTENDED VERSION

 


Link: bit.ly/ATHOtwarcie

9.00-9.10 Otwarcie Konferencji/Opening Session
9.10-9.30 Słowo wstępne/Introduction

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH
Akademia  Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,  Polska/University  of Bielsko-Biała,  Poland
„Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać". Czy aby na pewno?/„After every war, someone has to clean". Are you sure?

9.30-11.30 Sesja plenarna/Plenary Session

Moderator: dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska/University of Bielsko-Biała, Poland

9.30-9:50
dr Marco Marsili
Universidade Católica Portuguesa/ Portugalski Uniwersytet Katolicki
Media, Information, Disinformation, and Propaganda in the Context of the Russo-Ukrainian Conflict/Media, informacja, dezinformacja i propaganda w kontekście konfliktu rosyjsko- ukraińskiego

9.50-10.10
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska/The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Wojna informacyjna i jej instrumenty: dezinformacja, manipulacja i propaganda/ Information Warfare and its Instruments: Disinformation, Manipulation and Propaganda

10:10-10:30
doc. Ihor Sklenar
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina/Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Zabytki, kultury i religii jako cel ataków rosyjskich okupantów w Ukrainie (2022)/Russian destruction of Ukrainian cultural heritage (2022)

10:30-10:50
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski, Polska/University of Silesia, Katowice, Poland
Religia - wojna - media. Religijne aspekty konfliktów zbrojnych i ich medialnych relacji/ Religion-War-Media. Religious aspects of armed conflicts and their media coverage

10:50-11:10
doc. Wiktor Sawka, Marija Makar
Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”, Ukraina/Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Humor w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej/Humor during Russian-Ukrainian war in the media

11:10 – 11:30 Dyskusja/Discussion
11.30- 11.45 Przerwa/Break


 

11.45-13.15 Sesja nr 1/ Session no.1

Funkcje mediów w czasie kryzysów i konfliktów zbrojnych/Roles of media during the time of crisis and war conflicts

Link: bit.ly/ATHSesja_1
Moderator: dr hab. Svitlana Lizakowska
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska/ Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland

11.45-12.00
dr hab. Olena Budnyk, prof. PNU
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine/Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina
Psychological, pedagogical and infomedia support for children of war: social challenges and realities of practice

12.00-12.15
dr hab. Maryan Żytaryuk
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
Narracje „nacjonaliści”, „Khokhly”, „junta kijowska”, „wojujący zachód” i podobne w języku rosyjskich sił informacyjnych/Narratives: “nationalists”, “Khokhly", “military junta”, “the militant West” and similar in the language of Russian forces and formations

12.15-12.30
dr Marija Ripei
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
100 dni wojny na Ukrainie na łamach gazety „Svoboda” (USA) /100 days of the war inUkraine in the columns of the newspaper "Svoboda" (USA)

12.30-12.45
dr Myroslawa Rudyk
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
The theme of the war in Ukraine in the segment of the Ukrainian blogosphere/Temat wojny w ukraińskich blogach

12.45-13.00
mgr Julia Molibog
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University Poznań
Twitter pod czy poza kontrolą? Wybrane przykłady dezinformacji/Twitter under or out of control? Selected examples of disinformation

13.00-13.15
mgr Jarosław Wiśnicki
Fundacja INFO OPS Polska
Rola informacji w kreowaniu konfliktów zbrojnych/The role of information in the creation of armed conflicts

13:15 – 13:30 Dyskusja/Discussion

13.30- 13.45 Przerwa/Break


 11.45-13.15 Sesja nr 2. /Session no.2  RÓWNOLEGŁA/PARALLEL

Informacja i dezinformacja, propaganda wojenna/Information and disinformation, war propaganda

Link: bit.ly/ATHSesja_2
Moderator: dr Rafał Paprocki

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Polska/Cavalry Captain Witold
Pilecki State University of Małopolska in Oświęcim, Poland

11.45-12.00
doc. Solomiya Onufriv, doc. Tetyana Khomenko
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/ Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
Russian propaganda and fakes as a form of political deception in the conditions of war/
Rosyjska propaganda i fałszerstwa jako forma oszustwa politycznego w warunkach wojny

12.00-12.15
dr hab. Agnieszka Demczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/UMCS, Poland
„Bucza nie spadła z nieba". Kilka refleksji na temat antyukraińskiej propagandy Kremla w latach 2014-2022/„Bucha did not fall suddenly from the sky”. A few reflections on the Kremlin's anti-Ukrainian propaganda in 2014-2022

12.15-12.30
doc. Nataliya Hado
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
Rosyjska propaganda religijna podczas wojny w Ukrainie: historia powstania i mechanizmy oddziaływania

12.30-12.45
dr Justyna Olędzka
Uniwersytet w Białymstoku, Polska/University of Białystok, Poland
Dezinformacja historyczna jako narzędzie realizacji strategicznych celów polityki zagranicznej i wewnętrznej Białorusi po 24 lutego 2022 roku

12.45-13.00
dr Adam Paweł Olechowski
Akademia Nauk Stosowanych, Wrocław, Polska
Dezinformacja i propaganda orężem wojny kognitywnej/Disinformation and propaganda as a weapon of cognitive war

13.00-13.15
dr Sebastian Dama
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska/Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland
Informacja,  dezinformacja  i  propaganda  wojenna  jako  działanie  antagonistyczne w perspektywie socjobiologicznych uwarunkowań stosunków społecznych/Information, disinformation and war propaganda as an antagonistic activity in the perspective of sociobiological conditions of social relations

13:15 – 13:30 Dyskusja/Discussion

13.30- 13.45 Przerwa/Break


11.45-13.30 Sesjanr 3. /Session no.3 RÓWNOLEGŁA/PARALLEL

Rola dziennikarzy zawodowych i obywatelskich versus rola instytucji publicznych podczas konfliktów zbrojnych/The role of professional and civic journalists versus the role of public institutions during armed conflicts

Link: bit.ly/ATHSesja_3
Moderator: dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska/The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

11.45-12.00
dr hab. Tomasz Płudowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Wyzwania zawodowe polskich korespondentów wojennych w Ukrainie/Professional challenges facing Polish war correspondents in Ukraine

12.00-12.15
dr Michał Chlebowski
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Polska/University SWPS
Obraz wojny. O etycznych wyzwaniach dziennikarza telewizyjnego w czasie konfliktów zbrojnych/ The image of war. On the ethical challenges of a TV journalist during armed conflicts

12.15-12.30
dr Inga Oleksiuk
Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie Polska/ University of Economics and Human Sciences in Warsaw
Dr Ewa Jurga – Wosik
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Polska/UKSW Warsaw, Poland
Dziennikarstwo interpretacyjne a obiektywizm w materiałach informacyjnych portalu informacyjnego RAI: wojna w Ukrainie. Interpretive journalism and objectivism in the information materials of the RAI news portal: war in Ukraine

12.30-12.45
mgr Agnieszka Wojtukiewicz
Uniwersytet Warszawski Polska/University of Warsaw Poland
Charakterystyka przekazów medialnych a przeciążenie informacyjne/The analysis of media coverage in the context of information overload

12.45-13.00
mgr Adriana Kałucka
Uniwersytet Gdański Polska/University of Gdańsk, Poland
„Stoimy po stronie Ukrainy”, czyli komunikacja Kancelarii Prezydenta RP w pierwszym miesiącu rosyjskiej inwazji na Ukrainę – analiza profilu KPRP na Facebooku/„We stand with Ukraine" - the communication of the Chancellery of the President of the Republic of Poland in the first month of the Russian invasion of Ukraine - analysis of the KPRP profile on Facebook"

13.00-13.15
mgr inż. Emilia Mielus
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska/ SGH Warsaw School of Economics Poland
Dyplomacja publiczna a polityka informacyjna państwa. Działanie poprzez nowe media/ Public diplomacy and state information policy. Action through new media

13:15 – 13:30 Dyskusja/Discussion

13.30- 13.45 Przerwa/Break


13.45-15.30 Sesjanr 4. /Session no.4

Społeczeństwo wobec wyzwań czasu wojny/Society facing the challenges of war time

Link: bit.ly/ATHSesja_4
Moderator: doc. Nataliya Hado

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina

13.45-14.00
dr hab. Ludmiła Sokuryańska, mgr Roman Borysow
V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine/ Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Ukraina
Edukacja w warunkach wojny: szanse, ograniczenia, zagrożenia/Education in War Conditions: Opportunities, Limitations, Threats

14.00-14.15
dr hab. Svitlana Lizakowska
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska/ Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland
Porozumienie o odblokowaniu eksportu zboża z Ukrainy w 2022 r. w przestrzeni medialnej/The agreement about unblocking the export of grain from Ukraine in 2022 in a media space

14.15-14.30
dr Tamara Tkaczuk
Przykarpacki Narodowy Uniwersytetimienia Wasyla Stefanyka/ Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
Agresja rosyjska a kulturowe zmiany w mentalności Ukraińców/The Russian Aggression and
Cultural Transformations in the Mentality of Ukrainians

14.30-14.45
mgr Vira Kutyrova
V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine/ Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Ukraina
Changes in national identities and New opportunities for national solidarity in war conditions: based on biographical materials of Ukrainian students/Zmiany w tożsamościach narodowych i nowe możliwości dla solidarności narodowej w warunkach wojennych: na podstawie materiałów biograficznych ukraińskich studentów

14.45-15.00
mgr Wojciech Mincewicz
Uniwersytet Warszawski Polska/University of Warsaw, Poland
Społeczeństwo Ukrainy wobec wyzwań wojny/Ukrainian society in the face of the challenges of the war

15.00-15.15
mgr Paweł Pajor
Uniwersytet Śląski/ University of Silesia, Katowice, Poland
Sztuczna inteligencja i propaganda polityczna w inżynierii społecznej/Artificial intelligence and political propaganda in social engineering 

15:15 – 15:30 Dyskusja/Discussion

Zakończenie konferencji/The end of the conference

 


13.45-15.30 Sesja nr 5. /Session no.5     RÓWNOLEGŁA/PARALLEL

Obrazy wojny w literaturze, sztuce i popkulturze/Image of war in literature, art, and pop culture

Link: bit.ly/ATHSesja_5
Moderator: dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska/ Jan Kochanowski University of Kielce, Poland

13.45-14.00
doc. Alexander S. Golikov
V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine/ Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Ukraina
Game of the Rings or Lord of Thrones? The fantasy genre in the production of lore about war

14.00-14.15
mgr Paulina Czernek-Pasierbek
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska/ University of Bielsko-Biała, Poland
Wojna  oczami  kobiet.  Liryczna  refleksja  na  temat  dramatu  wojennego w  poezji współczesnych poetek ukraińskich/ Women’s reflection on the ongoing war in the poems of contemporary Ukrainian female poets. Feminist reading

14.15-14.30
dr Anna Foltyniak-Pękala
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska/ University of Bielsko-Biała, Poland
Pop(Holocaust)? Pamięć o Zagładzie w kulturze współczesnej - Wilhelm Sasnal „Taki pejzaż"/Pop(Holocaust)? The theme of the Holocaust in art W. Sasnal's

14.30-14.45
dr Paulina Żmijowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, University of Economics in Katowice, Poland
Brand communication and the challenges of the war (case studies)/Komunikacja marki a wyzwania czasów wojny (wybrane aspekty)

14.45-15.00
mgr Karina Czepiec-Veltzé, mgr Wojciech Kułaga
Uniwersytet Jagielloński Polska/ Jagiellonian University in Kraków, Poland
Obraz pierwszego miesiąca wojny w Ukrainie w memach internetowych/Image of war in Ukraine based on a quantitative analysis of internet memes

15.00-15.15
Maksym Sharan
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
Refleksje o wojnie (na podstawie faktów fotograficznych)/Reflections on war (based on photofacts)

15:15 – 15:30 Dyskusja/Discussion

Zakończenie konferencji/The end of the conference


13.45-15.30 Sesja nr 6 /Session no. 6 RÓWNOLEGŁA/PARALLEL

Wyzwania czasu wojny - cz. I/ Challenges of the war time –Part I

Link: bit.ly/ATHSesja_6

Moderator: dr Sebastian Dama
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska/ Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland

13.45-14.00
Dawid Wawrzuta
University of Bielsko-Biała, Poland/Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska Geopolitical upheavals caused by war and their implications for the average citizen /Zmiany geopolityczne wywoływane przez wojnę i ich wpływ na życie zwykłych obywateli

14.00-14.15
Viktoriia Bieliaieva
N. Karazin Kharkiv National University/ Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Ukraine
Value transformations of Ukrainian students in the educational space/ Przemiany wartości ukraińskich uczniów w przestrzeni edukacyjnej

14.15-14.30
Alina Stempel
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
24 lutego i 10 października roku 2022 (pierwszy i 229-ty dzień wojny w Ukrainie) - analiza porównawcza tych dni w aspekcie medialnym/February 24 and October 10, 2022 (1st and 229th day of the war): the mass media aspect of comparing these dates from a military view

14.30-14.45
Aleksandra Korytkowska, Wiktoria Domzalska
Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland/ Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska
Rola wolnych mediów w świecie dezinformacji i fake newsów/The role of free media in the world of disinformation and fake news

14.45-15.00
dr Katarzyna Piątek, dr Joanna Wróblewska-Jachna
University of Bielsko-Biała, Poland/Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska Integracja i dezintegracja w ekosystemach medialnych - refleksja końcowa/Integration and disintegration in media ecosystems - final reflection

15.00-15.15 Dyskusja/Discussion

Zakończenie konferencji/The end of the conference

 


13.45-15.30 Sesja nr 7 równoległa /ParallelSession no.7

Wyzwania czasu wojny - cz. II / Challenges of the war time –Part II

Link: bit.ly/ATHSesja_7
Moderator: dr Patrycja Bałdys

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska/Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland

13.45-14.00
Tetiana Darmohraj
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
Współczesna wojna informacyjna: metody i środki oporu/Modern information warfare: methods and means of counter measures

14.00-14.15
Anastasiia Doskoch
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
Transformacja funkcjonowania ukraińskich mediów w czasie wojny/Transformation of the work of the Ukrainian media during the war

14.15-14.30
Dominika Chmielewska
Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland/ Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska
Nie tylko żołnierze i karabiny. Dezinformacja jako istotny element wojny w Ukrainie/Not just soldiers and guns. Disinformation as an important element of the war in Ukraine

14.30-14.45
Marta Hnat
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine/Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
Specyfika przedstawiania wrażliwych treści w mediach, w czasie wojny/Specific features of sensitive content coverage in the media during the war

14.45-15.00
Bartosz Siemieniuk, Mikołaj Sieczko
Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland/ Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska
Informacja jako najniebezpieczniejsza broń federacji rosyjskiej/Information as the most dangerous weapon of the Russian Federation

15.00-15.15
Klaudia Kamińska
Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland/ Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska
Ku pokrzepieniu serc - rola i znaczenie wojskowych piosenek/For the comfort of hearts - the role and meaning of military songs

15:15 – 15:30 Dyskusja/Discussion

Zakończenie konferencji/The end of the conference